Föreningen kallar sina medlemmar till vårmöte måndagen den 8 april 2024, kl. 16.30, i Juridicum, Biskobsgatan 13 och via Zoom

På agendan stadgeenliga ärenden, samt nominerande av kandidat till fackförbundet Pros representantskapsval. Vi får också höra vad som är aktuellt inom föreningen och ÅA-styrelsen. Ärendelistan finns som bilaga. Övriga mötesbilagor publiceras i föreningens dokumentbank i Proplus.fi innan mötet.

På mötet bjuds på sallad och dryck, för dem som anmält sig på förhand

 

Ärendelista

1 Mötets öppnande
2 Mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
3 Val av mötesordförande
4 Val av mötessekreterare
5 Val av två protokolljusterare och rösträknare
6 Godkännande av föredragningslistan
7 Nominering av kandidat till Pros representantskapsval
8 Styrelsens verksamhetsberättelse 2023 föredras
9 Bokslutet 2023, jämte verksamhetsgranskarnas utlåtande föredras
10 Fastställande av bokslut, samt beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 2023 och övriga redovisningsskyldiga
11 Meddelanden och aktuella frågor
12 Mötets avslutande