Måndagen den 25 april 2022 möts föreningen till sitt stadgeenliga vårmöte.

Föreningens stadgar nämner följande om vårmötet:

På föreningens vårmöte (under februariapril) behandlas följande:

  1. mötet öppnas
  2. för mötet väljs ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
  3. konstateras mötets laglighet och beslutförhet
  4. godkänns arbetsordning för mötet
  5. presenteras bokslut, årsberättelse och verksamhetsgranskarnas utlåtande
  6. fattas beslut om fastslående av bokslutet och om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga
    ansvarsskyldiga
  7. behandlas övriga ärenden som nämnts i möteskallelsen.

 

En separat kallelse till vårmötet skickas ut till medlemmarna per e-post.