På höstmötet fastställdes budgeten för år 2021 och föreningens funktionärer valdes.

Under höstmötet återvaldes de ordinarie styrelsemedlemmarna för år 2021, men vi vick några nya suppleanter i styrelsen. Välkomna med! På PfÅAs styrelsemöten är även suppleanter och förtroendemän kallade att delta i styrelsemöten. Kulturutskottet blev återvalt i sin helhet och vi strävar till att ordna evenemang igen då det blir möjligt. På hemsidan finns alla funktionärer för 2021 uppdaterade https://www.pfaa.fi/fortroendevalda/

 

 

I samband med möten får man alltid också höra om vad som är aktuellt på fackföreningsfronten. Bl.a stämpling under distansarbete diskuterades.

 

Plats: distansmöte https://aboakademi.zoom.us/j/63587128779 (Meeting ID: 635 8712 8779)

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare
 5. Val av två rösträknare och protokolljusterare
 6. Beslut om: Omröstnings- och valordning – distansdeltagande och elektroniska val (förslaget som Bilaga 1 eller under föredragningslistan)
 7. Val av två vice förtroendemän för tiden 1.1.2021-30.6.2021
 8. Fastställande av föreningens verksamhetsplan
 9. Fastställande av styrelsens budgetförslag för år 2021
 10. Fastställande av medlemsavgiften för år 2021
 11. Arvoden för styrelsens medlemmar och andra aktiva inom PfÅA år 2021
 12. Val av styrelsens ordförande 2021 som kallas föreningens ordförande
 13. Val av medlemmar i styrelsen samt val av suppleanter för år 2021
 14. Val av två verksamhetsgranskare och deras suppleanter för år 2021
 15. Aktuella frågor
 16. Övriga ärenden
 17. Meddelanden
 18. Mötets avslutande

 

 

Mötets protokoll och bilagor finns i proplus.fi – Dokumentbanken:

 1. Distansdeltagande vid PfÅAs medlemsmöten
 2. Verksamhetsplan för 2021
 3. Budgetförslag för 2021

 

Styrelsen 10.11.2020