Varför behandlar PfÅA personuppgifter?

Personuppgifter behandlas av Personalföreningen vid Åbo Akademi (PfÅA) dels för att uppfylla direkta krav ur lagen, dels för att möjliggöra och befrämja verksamheten, som till exempel ordnandet av olika evenemang och idka medlemsvård. Endast de personuppgifter som behövs för respektive ändamål behandlas. Allmänt kan konstateras att behandlingen ska ha en rättslig grund.

För att i egenskap av medlem erhålla mera detaljerad information om hur dina personuppgifter behandlas ska du vända dig till föreningens medlemssekreterare eller funktionärerna för specifika evenemang.

Här under redogörs för de personuppgifter som behandlas vid PfÅA liksom den lagliga grunden för behandlingen

 

Vilka personuppgifter behandlas av PfÅA?

Personuppgifterna som behandlas av PfÅA frågar vi om direkt av dig. I vissa fall kan vi behandla också uppgifter som vi erhållit från andra källor, så som till exempel fackförbundet Pro.

– Kontaktinformation så som namn, adress, möjligtvis telefonnummer och e-postadress för att vid behov kunna kontakta dig.

– Bank och annan ekonomisk information för att både fakturera och betala ut pengar.

– Hälsouppgifter så som allergier för att säkerställa att den serverade maten är lämplig för dig.

 

Medlemsförteckning

 

Användningsändamål: Registrera medlemskap

Hanteringsgrund: Föreningslag 503/1989, 3 kap., 10 §ƒ eller allmänna dataskyddsförordningen, kap. 2, art. 6 (f) ”Berättigat intresse”

Behandlade personuppgifter: Fullständigt namn och hemort , adress till arbetsplatsen, titel, födelseår (för att hålla reda på när försäkringen via fackförbundet Pro slutar gälla och PfÅA medlemsavgift inte längre ska uppbäras), möjligen betalningsinformation (för medlemmar vars medlemsavgift Åbo Akademi inte drar av lönen), kampusort, anteckning om obetald medlemsavgift,  e-postadress, möjligen anteckningar för att underlätta medlemsvården och förändringar i medlemsstatus (ex. tjänsteledighet, pensioneringstid).

Medlemmar i Personalföreningen vid Åbo Akademi är medlemmar också i fackförbundet Pro. Dataskyddsbeskrivningen för medlemsförteckningen för löntagarorganisationen nås via: https://www.proliitto.fi/sv/vi-ar-pro/dataskyddsbeskrivning

 

 

Evenemangsregister

 

Användningsändamål: Möjliggöra ordnandet av olika evenemang och tillställningar för medlemmarnas bästa.

Hanteringsgrund: Allmänna dataskyddsförordningen, kap. 2, art. 6 (f) ”Berättigat intresse” eller art. 6 (d) ”Intresse av grundläggande intresse för den registrerade (eller annan fysisk person)”†.

Behandlade personuppgifter: Namn, e-postadress, möjligen telefonnummer, möjligen information angående hälsotillståndet† (så som till exempel allergier och specialdieter). En viss kategori av uppgifterna kan överlämnas till leverantörer ifall en tjänst anskaffas från en tjänsteleverantör. Ett exempel på sådan överlämning utgörs av överföring av allergiuppgifter inför ett evenemang inkluderande traktering.

 

Allmänt

 

Denna dataskyddsbeskrivning uppdateras ifall behandlingen av personuppgifter förändras. Om förändring meddelas samtliga medlemmar.

Personuppgifterna som behandlas samlas in av medlemmarna själva men kan uppdateras med information från myndigheter eller övriga tjänsteleverantörer.

Personuppgifterna behandlas så länge lagen eller ändamålet kräver det. Uppgifterna i medlemsförteckningen hanteras så länge föreningslagen påbjuder. Uppgifterna i evenemangsregistret behandlas så länge de behövs för att administrera evenemanget.

Personuppgifterna kan nås av den medlemssekreterare samt funktionärerna för specifika evenemang.

Personalföreningen försäkrar sig om att personuppgifterna skyddas på ett adekvat sätt och kräver motsvarande också av sina underleverantörer. För att PfÅA ska kunna garantera tillräcklig säkerhet för uppgifterna kan de i praktiken lagras på en utomstående tjänst som uppfyller kraven i den allmänna dataskyddsförordningen gentemot de registrerade garanterar vi deras rättigheter. Till dessa hör bland annat rättigheten att ta del av det som registrerats om en själv och rätten att be att få uppgifterna korrigerade.

Godkänd av PfÅAs styrelse 24.9.2020